Browse English


a


abdomenyitəŋ nyoʼyìtə́ŋ nyo᷆ʼn
abortion, to havesɔʼ weesɔ̀ʼ wèeid
aboutbuʼ2bùʼprep
abscessfənsa1fə̀nsân
absent, to begoʼ (goʼsə)gǒʼ (gòʼsə́)v.itr
acceptbiŋ2bíŋv.tr
accept halfwaybwasə3bwásə́aux
accustomed, to bemwəsəmwə̀sə́v.itrtia1tǐav.itr
act foolishlyjiʼsəjíʼsə́v.itr
addkuʼsə1kùʼsə́v.trzatə3zátə́v.tr
add mudbɔŋtəbɔ́ŋtə́v.tr
add soil (in farm)kwey1kwéyv.tr
advicentɨntɨ́n
advise1tɨ́v.tr
after a short timefɨkɨʼfɨ̀kɨ́ʼadv
after thistɨniŋtɨ́nîŋconj
afternoon, in thebwafubwáfūadv
againbaa1bàaadvkii1kìipart
age groupŋwaʼ1ŋwàʼn
age s.th.mwasəmwásə́v.tr
agreebiŋ2bíŋv.tr
agree on s.th.luu fa kəmuʼlùu fá kə̀mùʼid
ahaəhəŋə́hə̂ŋpart
aim (with gun)loo2lóov.tr
ajarzizi1zízīadj
albinombu (mbumbu)mbu᷆ (mbúmbu᷆)n
alive, to bebwey1bwěyv.itrŋgialəŋgìalə́v.itr
alllay laylày la᷆yadvnshənshə᷆numŋkuŋŋkùŋadv
alonenɨnɔŋnɨ́nɔ́ŋadv
alreadyduʼtədùʼtə́aux
alright, to bekuʼ (kuʼnə)kǔʼ (kùʼnə́)v.itrshuŋ4shúŋv.itr
alsobaa1bàaadvnɨzinɨ̀zìadv
also nottɨʼnə metɨ́ʼnə́ méconj
altarjoo2jóon
alwaysgheenshəghēenshə᷆adv
ancientŋɔʼ2ŋɔ̀ʼadj
ancient cloth (bark)ŋkɔŋ1ŋkɔ̀ŋn
ancient clothesŋgwasiiŋgwàsíin
andbaa1bàaadvghɔ6ghɔ́prep2nə̀prep1vɨ̀prep
angelwuu ntɔŋ Nwi fɨ yizɔwùu ntɔ́ŋ Nwì fɨ́ yízɔ̄n
animalnyaa3nya᷆an
animal pathfɔʼfɔ́ʼn
animal, k/o (small, poisonous)fə-nsifə̀-nsín
anklekəŋkwey (fəŋ)kə́ŋkwéy (fə̄ŋ)n
announcesɔʼ6sɔ́ʼv.tr
announce (child, death)3bɨ́v.tr
announcementsɔʼ3sɔ̄ʼnsɔʼkəsɔ́ʼkə́n
annoyed, to bebɨsə toobɨ́sə́ tóov.trfwi shəfwí shə̄idnyoʼ lianyòʼ lîaidnyɔʼ lianyɔ̀ʼ lîaid
answerbəŋsə2bə́ŋsə́nbəŋsə3bə̀ŋsə́v.tr
ant lionmfiʼlɨndamfìʼlɨ́ndāntukɨbuʼtùkɨ̀bùʼn
  • Page 1 of 2
  • 1
  • 2
  • >